Niet apart maar samen!

Wij bieden ouders diverse mogelijkheden om een actieve bijdrage te leveren aan het onderwijsproces.

World Café
Wij vinden het belangrijk om samen met ouders te kijken naar de toekomst van ons onderwijs. Daarom organiseren wij regelmatig een World Café waarin kleine, wisselende groepen met actief met elkaar in gesprek gaan. Zo kan iedereen met ons mee denken en praten. Vragen die eerder aan bod kwamen: Waar zouden onze kinderen behalve taal en rekenen les in moeten krijgen?, Op welke manier zien we dat het liefst? en Waar staat De Overhaal als school voor?. Naar aanleiding van de uitkomsten van deze World Café's zetten we onze onderwijskundige veranderingen in, zoals het werken met het onderwijsprogramma IPC voor de zaakvakken en het werken met de tablets van Snappet voor de basisvakken taal, lezen, schrijven en rekenen.

Medezeggenschapsraad
De medezeggenschapsraad (MR) denkt en beslist mee over schoolzaken en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit en ontwikkeling van het onderwijs op school. De raad heeft daarvoor regelmatig overleg met de directie en/of het schoolbestuur. Dit overleg gaat over zaken die relevant zijn voor de school zoals de besteding van geld, de kwaliteit en ontwikkeling van het onderwijs, het veiligheidsbeleid en het vaststellen van vakanties en vrije dagen. De MR bestaat uit twee ouders en twee leerkrachten.
 
Ouderraad
De ouderraad is voor de school ongelofelijk belangrijk. Zij helpt ons bij het organiseren van vele bijzondere activiteiten zoals het vieren van seizoensfeesten, het organiseren van schoolreisjes en het regelen van het eindfeest. Zij int en beheert de vrijwillige ouderbijdrage en behartigt de belangen van de ouders bij directie en schoolteam.

Communicatie met ouders
De communicatie met ouders vinden wij belangrijk. We hebben gekozen voor een diversiteit aan communicatiemiddelen om ouders als partner te betrekken. Over het algemeen is de communicatie op obs De Overhaal laagdrempelig te noemen. De directie en leerkrachten stellen zich open en zichtbaar op naar ouders, Dit gebeurt op de volgende manier:
  • Door 's ochtends bij de deur en in de klassen de kinderen en ouders te verwelkomen.
  • Twee maal per schooljaar zijn er voor alle leerlingen 10-minuten gesprekken. Hierin worden de rapportresultaten en de toetsresultaten en de resultaten uit het leerlingvolgsysteem met de kinderen besproken.
  • Tussentijds vinden er regelmatig oudergesprekken plaats met de ouders van leerlingen die specifieke ondersteuning krijgen. 
  • Een keer per maand komt de nieuwsbrief van de Overhaal uit. Deze wordt digitaal aan alle ouders/verzorgers verstuurd en is ook terug te vinden in het digitale ouderportaal.
  • Schoolgids met alle informatie over de school, die voor u en uw kind van belang is.
  • Het digitale ouderportaal voor de dagelijkse communicatie tussen school/leerkracht en de ouders.


 

Leerlingen aan het woord